THA mi air a bhith ag èisteachd ri Sam Fender, neach-ciùil ùr bho chionn ghoirid – fear òg à Shields mu Thuath an ceann a tuath Shasainn. Tha e air cliù mhòr a choisinn dha fhèin aig aois òg, is e an aois rium fhin. Gu mì-fhortanach ge-tà, chan eil mi fhìn air Duais Bhrit a ghlèidheadh dhomh fhìn fhathast! Ach, ’s e cuspairean a chuid òran a tha air leth tarraingeach...
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account