Chan eil a’ chòmhstri mun dàrna bhòt eadar dà phàrtaidh a tha còmhla a’ dèanamh mòr-chuid airson neo-eisimeileachd ach a’ sealltainn gu bheil mu leth chuid de luchd-bhòtaidh fhathast am beachd gum bu chòir an t-Aonadh a bhriseadh. Do chuid, ’s e sgaradh a tha seo. ‘S fheàirrde saothair co-roinnte agus co-obrachadh. Mar a dh’aidich […]
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account