COIRE A’ BHREACAIN Sgrìobh Seòras Orwell 1984 air Eilean Diùra. Chunnaic mi pìos mu a dhèidhinn air an tv o chionn greis. Thachair tubaist bàta ris aig Coire a’ Bhreacain. E fhèin, a mhac òg trì bliadhna dh’aois, agus dithis dhaoine eile san eathar a bha seo a chaidh a ghlacadh le sruthan-lìonaidh làidir ‘s […]
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account